ေႏြးေထြး လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါ၏။

Monday, May 19, 2008

ကမၼာ ပရာဓ သတၱာနံ၊ ၀ိနာေသ ပစၥဳပ႒ိေတ။
အနေယာ နယရူေပန၊ ဗုဒၶိနာ ကမ် တိ႒တိ။
ဒီဂါထာေလးက စတုရာရကၡဒီပနီ၊ မရဏႆတိနိေဒၵသ မွာပါတဲ့ ဂါထာအမ်ားထဲက တစ္ပုိဒ္ပါ။ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုေသာ္လည္းေကာင္း ပ်က္စီးဘို႔ကို ေရွ႕ရႈေနၿပီ ဆိုရင္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္၊ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ မဟုတ္တာကို အဟုတ္ထင္လာတယ္။ မမွန္တာကို အမွန္ထင္လာတယ္။ နည္းလမ္းမဟုတ္တာကို နည္းလမ္းလို႔ထင္လာတယ္ လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ မိမိကိုယ္ကိုေရာ၊ မိမိ အဖြဲ႔အစည္းပါ ဆင္ျခင္စဥ္းစားႏိုင္ဘို႔ ေရးလိုက္တာပါ။ အင္မတန္ မွတ္သားစရာေကာင္းပါတယ္။

Type the rest of your post here.

No comments: