ေႏြးေထြး လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆိုပါ၏။

Saturday, May 17, 2008

ရက္စက္လိုက္တာ နာဂစ္ရယ္
အျပစ္မဲ့သူကို ေဖးကူရမဲ့ အစား
လဲေနသူ ထူေပးရမဲ့အစား
အခုေတာ့…………… မင္းက
အျပစ္မဲ့သူကို …
ဇီ၀ိန္ေခၽြ အေသသတ္
ေနရပ္ကို ျပန္ေစခဲ့တယ္ေနာ္
လဲေနသူကို …
ေခ်ာက္ကမ္းပါေအာက္ ၀မ္လ်ားေမွာက္
အေရာက္ကို တြန္းခ်ခဲ့တယ္ေနာ္


No comments: